WGA-Eigen Beheer

Aan werkgevers wordt de mogelijkheid geboden eigen risicodrager te worden voor de WGA. Verzekeraars bieden oplossingen die belangrijk voordeel opleveren.

Korte omschrijving

De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten.
De WGA voorziet in de mogelijkheid van eigenrisicodragen voor de werkgever.
 

Wat betekent eigen risico dragen?

De werkgever betaalt in dat geval zelf de WIA-uitkeringen aan zijn werknemers en is geen gedifferentieerde WGA-premie verschuldigd. De periode van eigen risicodragen is voor 2006 vastgesteld op vier uitkeringsjaren. De periode van eigenrisicodragen is vanaf 1 januari 2007 tien jaar. De WGA eigen risicodragenverzekering neemt de betalingen van de WGA-uitkeringen van de werkgever over. Naar keuze kunnen ook werkgeverslasten worden meeverzekerd.
 

Verdere kenmerken

De verplichte garantstelling, die als voorwaarde geldt voor eigenrisicodragen, maakt onderdeel uit van de WGA eigen risicodragenverzekering. De verzekeraar geeft die garantieverklaring af aan de Belastingdienst.
 

Voor wie interessant?

Eigenlijk is het voor alle werkgevers de moeite waard te onderzoeken of eigen risico dragen aantrekkelijk is. Vaak gaat het om groot voordeel, vooral als sprake is van een beter dan gemiddeld ziekteverzuim en een actief re├»ntegratiebeleid.
 

Premie

De premie is afhankelijk van de leeftijdsopbouw, loonsom en sector. Gebruikelijk is dat verzekeraars een premie-aanpassingsclausule opnemen. Dit houdt in dat de premie mede afhankelijk is van het schadeverloop en jaarlijks wordt herzien met inachtneming van een bepaald maximum (experience-rating).

Vaak kan het inlooprisico mee worden verzekerd van al lopende ziektegevallen, tegen een koopsom of een toeslag op de premie voor een bepaalde periode.

Er kan voor een bepaalde periode een garantie voor de premie worden afgesproken. De premie wordt uitgedrukt in een percentage van de loonsom.

De werkgever mag 50% van de premie verhalen op het netto loon van de medewerker(s).
 

Wanneer overstappen?

Eigen risicodragerschap is mogelijk per 1 juli en 1 januari van enig jaar. Een aanvraag hiervoor dient uiterlijk 13 weken voor de ingangsdatum van eigenrisicodragerschap bij de belastingdienst te zijn ingediend.
 

Voordelen van eigen risicodragen

Bij de verzekering speelt de verzekeraar ook een belangrijke rol bij het organiseren van reïntegratie en doorgaans neemt deze ook de kosten voor zijn rekening om de zieke medewerker weer aan het werk te krijgen.

Bovendien wordt veelal ook rechtshulp geboden bij verhaal van betaalde loonkosten op schuldige derden, als onderdeel van dekking.