Disclaimer

Over het bezoek aan Reigerdael op deze site en de informatie die u daarbij aantreft.

Inhoud disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Reigerdael uitdrukkelijk afgewezen.

Reigerdael biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

De website is met een certificaat beveiligd om te voorkomen dat informatie bij kwaadwillenden terecht komt.

Informatie op deze site
Reigerdael streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Reigerdael streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Reigerdael wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Voor een correcte werking van de modules kunt u het beste de nieuwste versie van uw internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of u de nieuwste versie van uw browser heeft, kunt u terecht op de website van uw internetprovider. Daar vindt u zonodig gratis updates om uw besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.

Reigerdael aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.
Hoewel Reigerdael alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website.
Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Reigerdael worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw assurantie-adviseur of bemiddelaar dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, die niet het eigendom zijn van Reigerdael, dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Reigerdael onderhouden en Reigerdael heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites, tenzij sprake is van verwijzingen naar andere bedrijfsonderdelen van Reigerdael, die beschikken over een eigen site. Reigerdael geeft dan ook geen enkele garantie, noch aanvaardt enige aansprakelijkheid, met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Reigerdael dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke – schriftelijke –  toestemming van Reigerdael.

Virussen
Reigerdael garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.