Aansprakelijkheidsverzekering

Voor alle beroepsbeoefenaren/ondernemers en ondernemingen is de aansprakelijkheidsverzekering bedrijf, kortweg AVB, één van de belangrijkste verzekeringen. Het verweer bij onterechte aanspraken is een belangrijk dekkingselement.

AVB Korte omschrijving

De AVB biedt dekking voor schade die aan personen of zaken is toegebracht. Voorwaarde is dat dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf is gebeurd en het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Het kan gaan om schade die door een in het bedrijf werkzame persoon aan anderen wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anders). Het bedrijf kan ook aansprakelijk zijn voor schade van werknemers opgelopen tijdens het werk of een dienstreis.
Het verzekerde bedrag per gebeurtenis is per gebeurtenis doorgaans minstens € 1.000.000,-. Meestal geldt een maximum dekking van tweemaal het per gebeurtenis verzekerde bedrag per verzekeringsjaar.
 

Verdere kenmerken

De AVB biedt ook dekking bij aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Milieuschade die geleidelijk is ontstaan, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is uitgesloten. Voor die risico’s is een milieuaansprakelijkheidsverzekering nodig (op z.g. MAS-voorwaarden).
 
Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt), zogenaamd “opzicht” en schade door motorrijtuigen of (lucht)vaartuigen is standaard uitgesloten. In sommige, speciaal voor bepaalde bedrijfstakken ontwikkelde verzekeringen, bestaat voor opzicht wel dekking, zoals bijvoorbeeld de Garageverzekering. 
 

Premie en eigen risico

De premie is afhankelijk van de soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

De AVB kent meestal een verplicht eigen risico bij schade. Bij letselschade geldt doorgaans géén eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting. 
 

Bijzonderheden

De meeste AVB’s dekken alle schade die tijdens de verzekeringsduur is ontstaan. Dus ook de schade die pas jaren later aan het licht treedt (denk aan beroepsziekten als asbestuose, RSI en dergelijke). In 1996 is de AVB’96 geïntroduceerd, waarbij in principe alleen de tijdens de verzekeringsduur geclaimde schade is gedekt; dus ongeacht het moment waarop de schade is ontstaan. De AVB’96-voorwaarden zullen met grote waarschijnlijkheid op korte termijn voor alle AVB’s gaan gelden.