Wijziging WAO-premie 2010

Met ingang van 2008 is de differentiatie voor de WAO-premie afgeschaft. Dat is een direct gevolg van de afschaffing van de Wet Pemba (Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).

Gedifferentieerde premie verdwijnt

Met ingang van 1 januari 2008 is de gedifferentieerde WAO-premie verdwenen en wordt de huidige premieopslag of -korting vervangen door een uniforme premie voor de Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) die voor alle werkgevers geldt.

Werkgevers betalen naast de basispremie WAO/WIA een uniforme premie voor de Aok. De uniforme premie Aok wordt vastgesteld door het UWV en is gedaald van 0,15% naar 0,07%. Dit heeft te maken met het feit dat uit de Aok de eerste vijf jaar van de WAO-uitkeringen wordt gefinancierd en er vrijwel geen nieuwe instroom in de WAO meer heeft plaatsgevonden. Op termijn zal deze premie 0% worden.