Vervoerdersaansprakelijkheid

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking volgens de geldende vervoerscondities, zoals de AVC en CMR.

Korte omschrijving

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Of een vervoerder aansprakelijk is, is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationale verdragen. In die nationale wetgeving en internationale verdragen komt naar voren wanneer de vervoerder altijd aansprakelijk is en voor welke schade-oorzaken hij zich juist mag vrijtekenen. Daarnaast gelden volgens deze regels doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid.
 

Verdere kenmerken

Gezien het internationale karakter van transportverzekeringen worden de limieten van de aansprakelijkheidsbeperking uitgedrukt in Special Drawing Rights (SDR). De beperking van de aansprakelijkheid wordt vastgesteld middels een aantal SDR per kg of een aantal SDR per collo van hetgeen beschadigd is of verloren is gegaan. Schade aan of verlies van de vervoerde zaken veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vervoerder is van de verzekering uitgesloten. Indien hiervan sprake is, is de aansprakelijkheid van de vervoerder niet beperkt.

Vooral in situaties waarbij de waarde van de vervoerde goederen hoger is dan het maximum waar de vervoerder voor aansprakelijk kan zijn, doet men er verstandig aan een eigen transportverzekering te sluiten voor de volle waarde.
 

Voor wie?

Transportondernemingen die zelf het transport uitvoeren (eigenlijke vervoerder) of dit transport aan andere transporteurs overlaten (papieren vervoerder).
 

De premie

De premie is afhankelijk van het soort vervoer (over de weg, over zee of over binnenwater, per spoor of via de lucht) en het hiermee samenhangende rechtsregime. Bij het vervoer over de weg hanteert men een vast bedrag per ton laadvermogen, terwijl bij andere vervoersoorten de premie wordt berekend over de vrachtpenningen. Ook is van belang welke vervoerscondities van toepassing zijn.
 

Bijzonderheden

Bij de aansprakelijkheid van de vervoerder spelen de vrachtbrief en het cognossement een belangrijke rol. De wijze waarop met deze documenten wordt omgegaan door de afzender, de vervoerder en de ontvanger van de vervoerde zaken is van grote invloed op de schaderegeling. 

In de vervoerdersaansprakelijkheidspolis wordt veelal clausule G23 opgenomen. In deze clausule is een minimum eigen risico en een maximale uitkering vastgelegd indien de gehele lading wordt gestolen, terwijl de vervoerder onzorgvuldig is geweest of zijn vervoermiddel onvoldoende beveiligd was.