REAAL uitkering bij overlijden

Als zich een overlijden voordoet zullen de nabestaanden de uitvaart willen regelen. De uitvaartverzekering moet worden aangesproken om daarmee de kosten te kunnen betalen. Voor deze uitkering zal de betreffende maatschappij een verzoek om uitkering moeten ontvangen en vaststellen of de uitkering aan de rechthebbende(n) volgens de polis kan plaatsvinden.

 

Als u een uitkering aan wilt vragen kunt u het benodigde formulier telefonisch bij ons aanvragen.

 

Lees de de hieronder weergegeven informatie aandachtig door om vast te stellen wat voor u van belang is om snel over de aangevraagde uitkering te kunnen beschikken.

 

Vriendelijk verzoeken wij u om het uitkeringsformulier af te drukken en in te vullen, waarna u het ondertekend en vergezeld van onderstaande stukken aan ons op kunt sturen.

  • Kopie akte van overlijden;
  • Originele polis(sen). Heeft u deze niet meer in uw bezit? Dan kunt u op het uitkeringsformulier aangeven dat u de originele polis(sen) niet meer in uw bezit heeft.
  • Kopie identiteitsbewijs (paspoort, voor- en achterkant identiteitskaart of rijbewijs) van de ontvanger;
  • Kopie van een recent bankafschrift van de rekening waarop de uitkering moet worden overgemaakt;
  • Eventueel een verklaring van erfrecht (zie hieronder)

 

Een handtekening van de wettige erfgena(a)m(en) (zie uitkeringsformulier) is vereist

 

Waarom een verklaring van Erfrecht?
U heeft een verklaring van Erfrecht nodig als de begunstigde onduidelijk is en wanneer het totaal uit te keren bedrag boven de € 6.000,- ligt.

 

Deze verklaring van erfrecht kunt u opvragen bij een notaris.
In de verklaring van erfrecht staat aan wie er namens de nabestaande(n) gemachtigd is om de nalatenschap te beheren. Hiermee kan Reaal Verzekeringen bepalen aan wie zij het geld moeten uitkeren.